Gebruikerslogin

Twitter Updates

U bent hier

Home » Lidmaatschap

Aanmeldingsformulier

Vul hier uw voornaam in.
Vul hier uw voorletters in.
Vul hier uw eventuele tussenvoegsel in.
Vul hier uw achternaam in.
Upload hier uw pasfoto. De maximale grote van de pasfoto mag 2 MB zijn en in het formaat .gif .jpg .png.
Vul hier uw adres in.
Vul hier uw postcode en plaats in.
Vul hier je telefoonnummer in
Vul hier je mobiele telefoonnummer in
Vul hier uw e-mail adres in.
Vul hier uw geboortedatum in.
Vul hier uw geboorteplaats in.
Vul hier uw nationaliteit in.
kopie legitimatie rijder waaruit zijn of haar leeftijd blijkt
Vul hier uw Bank/Giro nummer in.
Vul hier uw I ban code in
Vul hier de naam van de rekeninghouder in
Vermeld hier de woonplaats van de rekeninghouder.
Lidmaatschap Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van maximaal 1jaar en eindigt op 31 december van het kalenderjaar. Hij/zij gaat akkoord met automatische verlenging van het lidmaatschap na afloop van elk kalenderjaar voor opnieuw een kalenderjaar. Deze verlenging van het lidmaatschap vindt niet plaats: a) indien tijdig uiterlijk vóór 31 december van enig jaar het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd b) bij opzegging van het lidmaatschap en in het bezit zijnde van een KNWU en of NFF licentie dient het lid tevens gelijktijdig voor vermelde datum in het licentieaanvraag formulier het lidmaatschap bij de KNWU en of NFF te beëindigen. Aan beide voorwaarden dient voldaan te zijn om ontheven te worden van betaling van de contributie en licentie kosten in het volgende jaar. Het lid is verplicht een licentie bij de KNWU en NFF aan te laten vragen gedurende de tijd van het lidmaatschap. De licentie wordt aangevraagd door de secretaris van de vereniging. Indiener geeft tevens toestemming aan de KNWU en FCC Oss om gebruik te maken van automatische incasso van de licentie kosten door de KNWU,NFF en de contributie van de FCC Oss in voorkomend geval. Contributie: De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Betaling van de contributie dient plaats te vinden binnen 4 weken na het vaststellen van het contributie bedrag. Indien men lid wordt in het lopende jaar dient naar rato van het resterende aantal hele maanden+1 de contributie voldaan te worden binnen twee weken na inschrijving. Verklaring: Indiener verklaart voorgaande gegevens naar waarheid te hebben verstrekt.

GP Equipment

           GP-Equipment

HTS Rubber tracks

HTSRUBBERTRACK

Free Time World

          FreeTimeWorld

           Inframensen Oss